Programy

PROGRAMY

Program Biblioteki Narodowej
„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie
z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych – Priorytet 2

Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów uczestniczy w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych – Priorytet 2

W ramach Programu podjęte zostały działanie upowszechniające czytelnictwo, takie jak lekcje biblioteczne, cykle głośnego czytania, konkursy literackie i plastyczne.

Podnoszone będą również kompetencje czytelnicze:

  • poprzez uaktualnianie listy lektur jak i wprowadzanie do nich nowych tytułów. Utworzona została baza danych księgozbiorów tematycznych z zakresu lektur szkolnych – „Alert lekturowy” – Filia biblioteczna w Brodach


BAZA DANYCH KSIĄŻEK

  • prowadzenie zajęć z zakresu biblioterapii – Filia biblioteczna w Cigacicach

BAZA DANYCH KSIĄŻEK

  • wyrabianie nawyku systematycznego czytania i korzystania z usług biblioteki w ramach głośnego czytania przedszkolakom Filia biblioteczna w Kalsku

BAZA DANYCH KSIĄŻEK

  • wyrabianie nawyku częstego czytania i korzystania z oferty biblioteki w ramach akcji „Czytam sobie” Filia biblioteczna w Kijach

BAZA DANYCH KSIĄŻEK

Księgozbiory zakupione z projektu będą wymieniane pomiędzy bibliotekami partnerskimi, będących składową biblioteki publicznej – Cigacice, Brody, Kalsk, Kije.Dostęp do zbiorów dla czytelników został przewidziany od poniedziałku do piątku 40 godzin tygodniowo, w tym 2 dni do godziny 18.

 

KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK

Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów uczestniczy w programie „Kraszewski Komputery dla Bibliotek 2013”. Nasza biblioteka znalazła się wśród placówek, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i otrzymała kwotę dofinansowania w wysokości 12 tysięcy złotych na projekt pod nazwą – „Nowoczesny sprzęt komputerowy w Bibliotece”. Całość kwoty została przeznaczona na zakup 4 zestawów komputerowych wraz licencjami systemów operacyjnych i programami antywirusowymi oraz urządzenia wielofunkcyjnego z oryginalnymi kompletami wkładów atramentowych.

„Kraszewski. komputery dla bibliotek 2013” jest programem dotacyjnym Instytutu Książki, którego celem jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom korzystanie z bazy danych bibliotecznych i Internetu a bibliotekarzowi katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich on-line.

Strona internetowa Instytutu Książki

 

Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Strona Fundacji Orange dla Bibliotek

Program Rozwoju Bibliotek jest długofalowym i nowatorskim przedsięwzięciem o ogólnopolskim zasięgu. Ma pomóc bibliotekom w małych miejscowoœciach przekształcić się w centra wiedzy i aktywności lokalnej.

BIBLIOTEKA AKTYWNA W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Zaplanowany na pięć lat program dysponuje grantem w wysokości 28 milionów dolarów, przekazanym Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates. Fundusze zostaną przeznaczone na: szkolenia bibliotekarek i bibliotekarzy, wsparcie Tele-informatyczne bibliotek, wzmacnianie całego systemu bibliotecznego oraz pakiet działań informacyjnych i promocyjnych.  Realizująca Program Rozwoju Bibliotek Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  współpracuje z Instytutem Książki, prowadzącym na zlecenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rządowy projekt modernizacji gminnych bibliotek publicznych Biblioteka +”. Obydwa programy skierowane do bibliotek mają się wzajemnie wzmacniać i uzupełniać. Inni partnerzy Programu Rozwoju Bibliotek to: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biblioteka Narodowa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, samorządy i wojewodowie województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego, œświętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego,  Telekomunikacja Polska SA oraz Gazeta Wyborcza i Grupa Onet.pl.

Strona Programu Rozwoju Bibliotek