Regulamin biblioteki

REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SULECHÓW W SULECHOWIE

Administratorem danych osobowych jest BPGS w Sulechowie. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez BPGS w Sulechowie i Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze w celu prowadzenia obsługi wypożyczeń zbiorów bibliotecznych oraz w celach statystycznych i marketingowych w zakresie promocji czytelnictwa. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu posiadania statusu czytelnika. Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów w Sulechowie jest samorządową instytucją kultury, zwaną dalej Biblioteką.

REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY SULECHÓW W SULECHOWIE

Administratorem danych osobowych jest BPGS w Sulechowie. Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez BPGS w Sulechowie i Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Zielonej Górze w celu prowadzenia obsługi wypożyczeń zbiorów bibliotecznych oraz w celach statystycznych i marketingowych w zakresie promocji czytelnictwa. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu posiadania statusu czytelnika. Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów w Sulechowie jest samorządową instytucją kultury, zwaną dalej Biblioteką.

§ 1.

PRAWO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW
1. Prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów Biblioteki mają mieszkańcy gminy Sulechów i powiatu zielonogórskiego posiadający stałe zameldowanie oraz studenci i uczniowie sulechowskich szkół na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
2. Dla mieszkańców spoza powiatu zielonogórskiego zbiory biblioteczne bezpłatnie udostępniane są na miejscu.
3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na zewnątrz w formie wypożyczeń dla czytelników spoza powiatu zielonogórskiego możliwe jest po wpłaceniu kaucji zwrotnej w wysokości 80 złotych.
4. Wypłata kaucji następuje na żądanie czytelnika. Fakt rezygnacji i wypłaty kaucji należy zgłosić bibliotekarzowi co najmniej trzy dni wcześniej.
5. Podstawą wypłaty kaucji jest zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych, przedłożenie oryginału druku wpłaty kaucji oraz uregulowanie wszystkich należności wobec Biblioteki.
6. Po upływie trzech lat od zaprzestania korzystania z Biblioteki kaucja, która nie została odebrana, jest zaliczana do pozostałych przychodów operacyjnych Biblioteki.

§ 2.

WARUNKI ZAPISU
1. Przy zapisie pełnoletni czytelnik zobowiązany jest do:
a) okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL,
b) okazania dokumentu potwierdzającego stały adres zameldowania,
c) zapoznania się z regulaminem i potwierdzenia własnoręcznym podpisem zobowiązania do jego przestrzegania.
2. Czytelnik niepełnoletni może zapisać się do Biblioteki samodzielnie na podstawie ważnej legitymacji szkolnej od 15 roku życia.
3. Czytelnik niepełnoletni może korzystać ze zbiorów Oddziału dla Dorosłych po ukończeniu 14 roku życia , lub wcześniej za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Za czytelnika niepełnoletniego do 14 roku życia poręczenie składają rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Rodzice (opiekunowie prawni) są odpowiedzialni za zbiory wypożyczone przez swoje dzieci.
5. Przy zapisie czytelnik otrzymuje bezpłatną kartę biblioteczną.
6. Koszty ponownego wydania karty (zagubionej, zniszczonej) opłaca czytelnik w wysokości 5 złotych.
7. Karta biblioteczna uprawnia do korzystania z usług Biblioteki. Uprawnień wynikających z posiadania karty nie wolno udostępniać innej osobie. Zagubienie lub kradzież karty należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi celem zablokowania konta.
8. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wypożyczenia dokonane na utraconą kartę do czasu zgłoszenia jej zagubienia lub kradzieży.
9. Dane czytelnika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
10. Czytelnik wyraża zgodę na rejestrację danych osobowych przy użyciu komputerowego systemu bibliotecznego PROLIB i ich przetwarzanie w celach statystycznych, korespondencyjnych, marketingowych w zakresie promocji czytelnictwa (np. e-mail, nr telefonu).
11. Czytelnik zobowiązany jest do poinformowania Biblioteki o zmianie danych osobowych.
12. Czytelnik korzystający ze zbiorów Biblioteki zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r., nr 80, poz. 904 ze zm.).

§ 3.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
1. Korzystając ze zbiorów bibliotecznych należy okazać się kartą biblioteczną.
2. Biblioteka świadczy usługi w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. (regulamin wypożyczeń międzybibliotecznych w załączniku nr 1 do regulaminu)
3. Zbiory czytelni udostępniane są na miejscu. (regulamin czytelni w załączniku nr 2 do regulaminu).
4. Dostęp do Internetu w Bibliotece jest bezpłatny do jednej godziny korzystania. (regulamin korzystania z Internetu w załączniku nr 3 do regulaminu).
5. Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza z prośbą o informacje dotyczące zbiorów bibliotecznych, doboru literatury na interesujący go temat oraz wskazówek do sposobu pracy ze zbiorami.
6. Czytelnik ma prawo zwrócić się do bibliotekarza z prośbą o zapoznanie z zasadami korzystania z katalogu elektronicznego.
7. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć:
 z wypożyczalni Oddziału dla Dorosłych 10 książek na miesiąc,
5 audiobooków na 7 dni,
3 płyty na 7 dni,
 z wypożyczalni Oddziału dla Dzieci 10 książek na miesiąc,
 z filii bibliotecznych 10 książek na miesiąc
8. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może żądać zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych przed upływem terminu.
9. Jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych czytelników, istnieje możliwość dokonania prolongaty konkretnego zbioru bibliotecznego.
10. Posiadacz karty bibliotecznej może dokonać samodzielnie prolongaty przez Internet,telefonicznie lub bezpośrednio u bibliotekarza w przypadku książek – dwukrotnej o kolejne 6 tygodni, multimediów – dwukrotnej o kolejne 7 dni ). Prolongaty czytelnik dokonuje w poszczególnych działach. (instrukcja w załączniku nr 4 do regulaminu).
11. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów bibliotecznych będących własnością Biblioteki.
12. Czytelnik może zamówić zbiory biblioteczne. Zamówione zbiory oczekują na odbiór trzy dni. (instrukcja w załączniku nr 5 do regulaminu).
13. Czytelnik zobowiązany jest zwrócić uwagę na stan zbiorów przed wypożyczeniem i ewentualne uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
14. Czytelnik odpowiada za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia udostępnionych zbiorów bibliotecznych.
15. W przypadku niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia zbiorów bibliotecznych, czytelnik zobowiązany jest do oddania tego samego tytułu lub uiścić opłatę w wysokości aktualnej wartości handlowej (procedura w załączniku nr 6 do regulaminu).
16. W przypadkach losowych (np. pożar, kradzież) częściowe lub całkowite zwolnienie od zobowiązań wobec Biblioteki może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora Biblioteki:
 na podstawie świadectwa wydanego przez uprawnione do tego instytucje,
 na pisemny wniosek czytelnika.
17. Kara za przetrzymanie książek może być anulowana w całości lub częściowo na wniosek czytelnika. Decyzję podejmuje Dyrektor Biblioteki. Dyrektor może wyznaczyć również inną formę rekompensaty w zamian za anulowanie kary w postaci:
 nieodpłatnego przekazania Bibliotece jednego lub kilku tytułów wskazanych przez
bibliotekarza,
 wykonania wskazanej przez bibliotekarza pracy na rzecz biblioteki np. wykonania projektu graficznego.
18. Czytelnik nie nabywa prawa własności do dzieła niezwróconego, zniszczonego lub uszkodzonego.
19. Biblioteka może pisemnie upominać się o zwrot wypożyczonych zbiorów.
20. W przypadku niezwrócenia przez czytelnika wypożyczonych zbiorów bibliotecznych, Biblioteka zastrzega sobie prawo dochodzenia swoich praw za pośrednictwem firmy windykacyjnej lub na drodze sądowej.
21. W przypadku nierozliczenia się czytelnika z zobowiązań wobec Biblioteki, jego konto zostanie zablokowane do czasu uregulowania wszystkich należności.
22. Za przetrzymanie wypożyczonych zbiorów czytelnik wnosi opłatę w wysokości:
 5 zł za pierwsze upomnienie,
 10zł za drugie upomnienie,
 15 zł za trzecie upomnienie
 koszty windykacji

§ 4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Naruszenie regulaminu może spowodować czasowe lub stałe pozbawienie prawa do korzystania z zasobów Biblioteki.
2. Czytelnicy mogą pisemnie lub ustnie kierować skargi i wnioski do kierowników działów, filii lub bezpośrednio do dyrektora Biblioteki.
3. Czytelnikom przysługuje prawo odwołania się do dyrektora Biblioteki.
4. W Bibliotece obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków odurzających.
5. Zmiany w regulaminie będą publikowane na stronie internetowej BPGS w Sulechowie oraz sygnalizowane czytelnikom informacją umieszczoną w widocznym miejscu.
6. Po upływie sześciu tygodni od podania informacji o zmianach uważa się, że czytelnik przyjął je do wiadomości. Sulechów, dnia 10.04.2015 r.

Dyrektor
BPGS w Sulechowie
Teresa Zawalna

Regulamin wchodzi w życie dnia 10.04.2015 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2015
z dnia 10 .04.2015 r.
Regulamin wypożyczeń międzybibliotecznych

Wypożyczenia międzybiblioteczne umożliwiają sprowadzenie materiałów bibliotecznych z bibliotek polskich do Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów w Sulechowie.

1. Zamówienia międzybiblioteczne realizowane są za pośrednictwem BPGS w Sulechowie.
2. Biblioteka realizuje zamówienia na materiały biblioteczne z bibliotek krajowych.
3. Prawo składania zamówień na materiały biblioteczne mają czytelnicy pełnoletni, którzy okażą dowód tożsamości lub kartę biblioteczną.
4. Czytelnik wypełnia rewers na zamawiany materiał biblioteczny (nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania, sygnatura).
5. Materiały sprowadzone z innych bibliotek udostępniane są wyłącznie na miejscu – w czytelni.
6. Sprowadzone materiały udostępnia się na okres czterech tygodni, o ile biblioteka wypożyczająca nie określi innego terminu zwrotu.
7. Koszty przysłania zamówionych materiałów pokrywa biblioteka wysyłająca.
8. Koszty odesłania zamówionych materiałów bibliotecznych ponosi czytelnik (opłaty za przesyłki pocztowe wg taryfy Poczty Polskiej).
9. Czytelnik niestosujący się do wymienionych wymagań zostanie pozbawiony prawa do wypożyczeń międzybibliotecznych dokonywanych przez Bibliotekę w Sulechowie.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1/2015
z dnia 10.04.2015 r.

REGULAMIN CZYTELNI BPGS W SULECHOWIE

1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani czytelnicy.
2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.
3. Zbiory czytelni udostępnia się na miejscu.
4. Czytelnik zobowiązany jest pozostawić u dyżurującego bibliotekarza kartę biblioteczną lub okazać ważny dokument tożsamości z fotografią i wpisać się do zeszytu odwiedzin.
5. Przyniesione ze sobą materiały do pracy i prasę należy zgłosić bibliotekarzowi.
6. Zamówienia na książki i inne materiały biblioteczne, czytelnik składa u bibliotekarza.
7. Wyszukiwanie informacji z Internetu określa odrębny regulamin.
8. Czytelnia realizuje wypożyczenia międzybiblioteczne.
9. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik rozlicza się z udostępnionych materiałów bibliotecznych.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1/2015
z dnia 10.04.2015 r.

REGULAMIN DLA UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU

§ 1.

I. ZASADY OGÓLNE
1. Prawo korzystania ze stanowisk komputerowych mają wszyscy zainteresowani użytkownicy.
2. Użytkownik zobowiązany jest okazać kartę biblioteczną lub dowód tożsamości bibliotekarzowi oraz dokonać wpisu do zeszytu odwiedzin.
3. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych.
4. Podczas korzystania ze stanowisk komputerowych obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków i napoi.
5. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania sprzętu komputerowego oraz zgłaszania bibliotekarzowi wszelkich nieprawidłowości związanych z jego funkcjonowaniem.

§ 2.

II. STANOWISKA KOMPUTEROWE
1. Stanowisko komputerowe może być użytkowane bezpłatnie przez jedną godzinę .
2. Stanowiska komputerowe mogą być wykorzystywane do przeglądania dokumentów elektronicznych oraz programów zawartych na płytach CD-ROM.
3. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programu może być emitowany tylko przez słuchawki.
4. Użytkownik sporządzony przez siebie plik może zapisać na przenośnym urządzeniu z pamięcią USB (PenDrive).
5. Zabrania się:
a) dokonywania jakichkolwiek zmian w ustawieniach systemowych i sprzętowych na stanowiskach,
b) instalowania oprogramowania pirackiego i niewiadomego pochodzenia,
c) usuwania jakichkolwiek programów stanowiących standardowe wyposażenie stanowisk komputerowych.
d) wykorzystywania Internetu do działań niezgodnych z prawem, naruszających prawa autorskie i ochronę dóbr osobistych oraz przeglądania, przesyłania i udostępniania materiałów powszechnie uznawanych za obsceniczne lub obraźliwe.

§ 3.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Bibliotekarz może odmówić czytelnikowi dostępu do komputera, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane.
2. W wypadku nie przestrzegania regulaminu bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się do Dyrektora BPGS w Sulechowie.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1/2015
z dnia 10.04.2015 r.

INSTRUKCJA PROLONGATY TERMINU ZWROTU ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH.

Aby prolongować termin zwrotu materiałów bibliotecznych należy wejść na stronę www.bibliotekasulechow.pl, wybrać okienko KATALOG OPAC następnie w górnej zakładce wybrać Moje konto. Logujemy się na konto (jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej) wprowadzając ID UŻYTKOWNIKA (numer karty znajdujący się pod kodem kreskowym) i HASŁO oraz wybieramy ODDZIAŁ BIBLIOTEKI Sulechów. Potwierdzamy wprowadzone dane przyciskiem zaloguj. Wchodzimy w Wypożyczenia klikając w cyfrę oznaczającą ilość wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Wybieramy materiały biblioteczne, którym zbliża się termin zwrotu. Aby prolongować wybrane materiały biblioteczne należy je zaznaczyć oraz kliknąć ikonkę przedłuż wybrane. Istnieje również możliwość przedłużenia wszystkich materiałów bibliotecznych, należy wtedy kliknąć ikonę. Przedłuż wszystko.

UWAGA!!!
Czytelnik może dwukrotnie prolongować materiały biblioteczne przez Internet przed upłynięciem terminu zwrotu.

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 1/2015
z dnia 10.04.2015 r.

INSTRUKCJA ZAMAWIANIA MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ INTERNET.

Zamówienie można złożyć wyłącznie na pozycje, które są wypożyczone, bądź zamówione przez innych czytelników (w rubryce termin zwrotu, widnieje data zwrotu bądź informacja, że egzemplarz jest zarezerwowany).

Nie można złożyć zamówienia jeśli egzemplarz znajduje się na półce w Bibliotece.

Jak dokonać rezerwacji materiałów bibliotecznych? Wejść na stronę www.bibliotekasulechow.pl, wybrać katalog, następnie Sulechów , Baza do wyszukiwania: np. Wypożyczalnia i wyszukać w katalogu poszukiwany tytuł. Dokonując rezerwacji wybieramy opcje EGZEMPLARZE . Z prawej strony ramki nad SZCZEGÓŁAMI pojawi się opcja ZAMÓWIENIE. Logujemy się na konto (jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej) wprowadzając ID UŻYTKOWNIKA ( numer karty znajdujący się pod kodem kreskowym i HASŁO . Potwierdzamy wprowadzone dane przyciskiem DALEJ. Następnie wciskamy na dole opcję DALEJ. System informuje, że zamówienie zostało przyjęte, a po chwili można sprawdzić swoje miejsce w kolejce.

UWAGA!!!
Zamówione egzemplarze od momentu powrotu do Biblioteki czekają na odbiór 3 dni!!! Prosimy sprawdzać czy zamówione egzemplarze wróciły do Biblioteki. Można to zrobić logując się na swoje konto czytelnicze, e-mailowe, dzwoniąc lub przychodząc do Biblioteki.

Usuwanie zamówień
Jeśli chcesz usunąć zamówienie zaloguj się na swoim koncie bibliotecznym.
W zakładce ZAMÓWIENIA, należy kliknąć w numer porządkowy zamówienia, następnie
na dole strony przycisk USUŃ, jeśli jesteś pewien, że dokładnie to zamówienie chcesz
usunąć, potwierdź.
Uwaga: Nie można samodzielnie usunąć zamówienia, które czeka na odbiór w Bibliotece.
W tym celu musisz skontaktować się z bibliotekarzem telefonicznie lub osobiście.

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 1/2015
z dnia 10.04.2015 r.

PROCEDURA W PRZYPADKU NIEZWRÓCENIA, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA
KSIĄŻEK/MULTIMEDIÓW.

1. W przypadku niezwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia książki/multimedia konto czytelnika jest blokowane, natomiast czytelnik zobowiązany jest:
-odkupić ten sam tytuł
-uiścić opłatę w wysokości aktualnej wartości handlowej niezwróconego tytułu.

2. W wyniku uregulowania należności wobec biblioteki konto czytelnika zostaje odblokowane.

3. Czytelnik nie nabywa prawa własności do dzieła niezwróconego, zniszczonego lub uszkodzonego.