Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności serwisu  Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów w Sulechowie

Wstęp Deklaracji

 Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów w Sulechowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  www.bibliotekasulechow.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia nie posiadają opisów meta,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony
  w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Teksty pisane są zrozumiałym językiem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna;
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących: zwiększanie zawartości przeglądanej strony, funkcja czytania na głos.
 • Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Renata Mitek (biblioteka_pub_gm_sul@o2.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 68 455 30 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

 1. Budynek: Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów w Sulechowie, ul. Jana Pawła II 52, 66-100 Sulechów

Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne od ul. Jana Pawła II oraz służbowe od parkingu biblioteki

Biblioteka mieści się na parterze budynku.  Wejście główne przystosowane dla osób niepełnosprawnych (brak schodów)

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku są wyznaczone i przystosowane dla osób niepełnosprawnych toalety (zamontowany jest dźwiękowy sygnał alarmowy dla osób niepełnosprawnych).

Na parkingu brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 1. Budynek: Filia Biblioteczna w Brodach, ul. Jagielnicka 97, 66-105 Pomorsko. Filia mieści się w pomieszczeniach szkoły podstawowej

Do budynku prowadzą dwa wejścia.Do biblioteki prowadzi jedno wejście z  tyłu szkoły bez schodów.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

W budynku  nie ma  toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 1. Budynek: Filia Biblioteczna w Pomorsku, ul. Chrobrego 51, 66-105 Pomorsko.

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Chrobrego

Do wejścia prowadzą schody.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Budynek nie ma dostępu dla osób na wózkach.

W budynku nie ma windy.

Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie  wyznaczono miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego

 1. Budynek:  Filia Biblioteczna w Kalsku, Kalsk 1 66-100 Sulechów. Filia mieści się w pomieszczeniach szkoły podstawowej

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do biblioteki prowadzi jedno wejście z tyłu szkoły .

Do wejścia prowadzą schody.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

W budynku  nie ma  toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 1. Budynek:  Filia Biblioteczna w Kijach, Kije 141, 66-100 Sulechów. Filia mieści się w pomieszczeniach szkoły podstawowej

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Do biblioteki prowadzi  wejście główne ze schodami, w drugim wejściu podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda.

W budynku  nie ma  toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

 1. Budynek:  Filia Biblioteczna w Cigacicach, pl.Szkolny 10, 66-131 Cigacice.

Do budynku prowadzi jedno wejście .Do wejścia prowadzą schody

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

W budynku  nie ma  toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Może Ci się również spodoba